Algemene Voorwaarden

Welkom bij de gebruikersovereenkomst van Kluswebsite.nl. Deze overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het gebruik van de diensten die u worden aangeboden door Kluswebsite.nl.

Kluswebsite.nl heeft het recht deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door middel van het plaatsen van een nieuwe, aangepaste overeenkomst op onze website. Wijzigingen treden direct na bekendmaking, of op een ander tijdstip als in de bekendmaking vermeld, in werking. Van deze overeenkomst kan niet worden afgeweken, behalve wanneer dit schriftelijk gebeurt en een nieuwe overeenkomst werd ondertekend door uzelf alsmede Kluswebsite.nl.

Begrippen

Kluswebsite heeft twee soorten gebruikers: opdrachtgevers, ook genoemd opdrachtplaatsers en opdrachtnemers, ook genoemd bedrijven. Beide kunnen worden aangeduid als gebruiker, indien de context duidelijk maakt om welk soort gebruiker het gaat.

Bedrijven kunnen reageren op opdrachten. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden: een bericht of een offerte. Beide worden beschouwd en aangeduid als een reactie op een opdracht.

Een aanvraag die op Kluswebsite.nl wordt geplaatst, wordt pas daadwerkelijk een opdracht zodra de opdrachtplaatser akkoord gaat met een reactie van een van de bedrijven die hebben gereageerd op de aanvraag. Desalniettemin wordt een aanvraag veelal aangeduid als opdracht en de plaatser ervan als opdrachtgever.

Er bestaat geen formele scheiding tussen Kluswebsite en Kluswebsite.nl. Kluswebsite wordt doorgaans gebruikt voor de organisatie, Kluswebsite.nl voor het online platform. Kluswebsite.nl is derhalve onderdeel van Kluswebsite.

Voorwaarden van het gebruik van Kluswebsite

Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen dan wel rechtspersonen van wie het account tijdelijk dan wel definitief werd geblokkeerd. Indien u niet voldoet of wenst te voldoen aan de voorwaarden van Kluswebsite, maak er dan geen gebruik van. Uw Kluswebsite gebruikersnummer is niet overdraagbaar. Kluswebsite behoudt zich het recht voor gebruikers te weigeren of te blokkeren voor wat betreft het gebruik van haar dienstverlening, zonder nadere opgave van reden(en).

Vergoeding en diensten (kosten en onze service)

Plaatsen van een opdracht

Inschrijven bij Kluswebsite en het plaatsen van opdrachten is gratis mogelijk voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Zij kunnen gratis lid worden van Kluswebsite.nl en aanvragen plaatsen met als doel het vinden van een bedrijf voor het uitvoeren van werkzaamheden aan huis en/of tuin.

Abonnementen (uitsluitend voor bedrijven)

Bedrijven met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een actief Kluswebsite abonnement kunnen reageren op de via Kluswebsite aangeboden opdrachten. De beschikbare abonnementsvormen zijn op dit moment geheel gratis. Kluswebsite behoudt zich het recht voor de beschikbare abonnementsvormen en -tarieven op enig moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden direct van kracht voor nieuwe inschrijvers. Houders van bestaande abonnementen worden van tariefwijzigingen via email op de hoogte gebracht. Het beëindigen van een abonnement is op elk moment mogelijk door een e-mailbericht te sturen naar klantenservice@kluswebsite.nl. Een opzegging van een abonnement wordt door Kluswebsite altijd bevestigd op het door gebruiker verstrekte e-mailadres. Bij reclames over opzeggingen dient gebruiker een bevestigingsbericht te kunnen overleggen. Ontvangt u derhalve geen bevestiging van uw opzegging, neem hierover dan contact op met onze klantenservice.

Zaken doen via Kluswebsite

Kluswebsite biedt particuliere en zakelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers (bedrijven) de mogelijkheid met elkaar in contact te komen en een overeenkomst te sluiten. Kluswebsite biedt partijen de mogelijkheid opdrachten openbaar aan te besteden. Kluswebsite bemiddelt niet op inhoudelijke wijze en kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop partijen invulling geven aan hun rechten en plichten over en weer. Kluswebsite is derhalve uitsluitend te beschouwen als een platform. Het reageren op een aanvraag mag uitsluitend plaatsvinden door bedrijven met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Kluswebsite is niet aansprakelijk voor de geleverde diensten of producten welke door partijen die van Kluswebsite gebruik maken worden geleverd en aanvaard. Het is voor Kluswebsite niet mogelijk de opgegeven identiteit van elke gebruiker te controleren. Om die reden hebben wij een verplicht criterium binnen het invulformulier gesteld voor de opdrachtnemers: het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KvK nr.). Kluswebsite behoudt zich het recht voor om deelnemers die, naar oordeel van Kluswebsite, frauduleus of anderszins onbehoorlijk handelen de toegang tot Kluswebsite.nl te ontzeggen. Eventuele geschillen dienen te worden opgelost op zodanige wijze dat de goede naam van Kluswebsite niet in het geding komt. U vrijwaart Kluswebsite van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen. Wij controleren de gegevens die door onze gebruikers worden verschaft en offertes en berichten die via onze website worden verstuurd en dus beschikbaar zijn via ons systeem uitsluitend steekproefsgewijs. Het is mogelijk dat u input van een andere gebruiker onnauwkeurig of zelfs beledigend, schadelijk of bedrieglijk vindt. Wij verzoeken u voorzichtig te zijn, uw gezond verstand te gebruiken en veilig zaken te doen wanneer u gebruik maakt van Kluswebsite. Wees er alert op dat altijd het gevaar bestaat dat u zaken doet met minderjarige personen of personen met een valse identiteit.

Plaatsen en zoeken van opdrachten, reageren en het sluiten van deals

U dient wettelijk handelingsbevoegd en -bekwaam te zijn om gebruik te maken van de door Kluswebsite aangeboden dienstverlening.

Accepteren voorwaarden

Door het inschrijven van uzelf dan wel uw onderneming bij Kluswebsite en/of het plaatsen van een opdracht op Kluswebsite dan wel te reageren op een opdracht stemt u onvoorwaardelijk en zonder het stellen van enig voorbehoud in met de voorwaarden van Kluswebsite. Tevens verklaart u zich onvoorwaardelijk en volledig te houden aan de van toepassing zijnde wetgeving. Het uitbrengen van een offerte wordt beschouwd als een reactie op een opdracht.

Selectie en status van een offerte

De plaatser van de opdracht is niet verplicht zaken te doen met het bedrijf dat de laagste offerte uitbrengt of welk ander bedrijf dat reageert op zijn/haar opdracht dan ook. Hij/zij houdt het recht zelf een selectie toe te passen met wie en of hij/zij zaken wil doen. Een offerte op Kluswebsite heeft dezelfde juridische status als een offerte in het traditionele handelsverkeer. De overeenkomst is bindend wanneer de plaatser van de opdracht een offerte accepteert. Bedrijven dienen zich te overtuigen van de omtrent de opdracht gegeven informatie, alvorens een offerte uit te brengen. Een offerte is onomkeerbaar, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever zijn/haar opdracht wezenlijk verandert of wanneer een evidente fout werd gemaakt in de omschrijving van de opdracht.

Communicatie

Communicatie, betrekking hebbende op een opdracht die op Kluswebsite wordt aangeboden, dient bij voorkeur te worden gevoerd via de daarvoor door Kluswebsite bestemde kanalen, dat wil zeggen via www.Kluswebsite.nl. Eventuele mondelinge communicatie de opdracht betreffende is toegestaan, doch dient bij voorkeur op www.Kluswebsite.nl te worden bevestigd. Het versturen van mededelingen die er op gericht zijn de communicatie buiten Kluswebsite om te laten verlopen is niet wenselijk. Indien alle op de opdracht betrekking hebbende mededelingen en afspraken centraal bij Kluswebsite worden vastgelegd ontstaat een compleet opdrachtdossier. Kluswebsite biedt partijen de mogelijkheid de via Kluswebsite gevoerde en/of bevestigde communicatie in te zien, bijvoorbeeld ter controle van de gemaakte afspraken. Kluswebsite aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het mogelijkerwijs verloren raken van gegevens de opdrachten betreffende.

Persoonlijk contact en het maken van afspraken

Wanneer de aard van de opdracht dit aannemelijk maakt dan wel vereist, bijvoorbeeld om het werk op te nemen of de locatie te bekijken, is het de opdrachtnemer toegestaan een afspraak te maken met opdrachtgever. Hetgeen tijdens de afspraak of op enig ander moment buiten Kluswebsite om overeengekomen wordt en relevant is voor de opdracht(en) en/of de te sluiten transactie(s), dient bij voorkeur via Kluswebsite te worden bevestigd.

Sluiten van een overeenkomst (deal)

Het is verstandig een overeenkomst die voortvloeit uit een contact dat is ontstaan op Kluswebsite, op Kluswebsite.nl te bevestigen. Een gesloten overeenkomst dient vóór aanvang van de werkzaamheden voortvloeiende uit de opdracht te worden bevestigd. Op deze manier wordt een opdrachtdossier gevormd dat inzichtelijk is voor beide partijen, kan de opdrachtgever de opdrachtnemer na uitvoering van het werk beoordelen (Klusscore), kan het uitgevoerde werk mogelijk in het kader van een steekproefkeuring worden beoordeeld door een onafhankelijke deskundige en kan zonodig gebruik worden gemaakt van de geschillenregeling.

Looptijd van de opdracht

Een geplaatste opdracht staat standaard twee weken open voor reacties. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid deze te verwijderen onder opgave van reden. Tevens kan opdrachtgever desgewenst de reactietermijn verlengen. Een opdracht kan door Kluswebsite worden verwijderd, indien deze strijdig is met de doelstellingen van Kluswebsite, een onvoldoende duidelijke omschrijving heeft of wanneer deze in strijd is met de plaatselijk van toepassing zijnde wetgeving. Wanneer Kluswebsite uw geplaatste opdracht verwijdert wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Niet conforme advertenties

Kluswebsite is een platform dat is bedoeld voor het plaatsen van opdrachten tot dienstverlening in de op Kluswebsite weergegeven categorieën. Het plaatsen van promotionele advertenties, opdrachten die niet stroken met de doelstellingen van Kluswebsite of anderszins een goede gang van zaken op Kluswebsite hinderen is niet toegestaan. Dergelijke opdrachten kunnen door Kluswebsite zonder nader bericht worden verwijderd. Inhoudelijke beoordeling en acceptatie van geplaatste opdrachten berust uitsluitend bij Kluswebsite.

Blokkade account

Ter bescherming van Kluswebsite en haar cliënten behoudt Kluswebsite zich het recht voor gebruikersaccounts (tijdelijk dan wel definitief) te blokkeren. Kluswebsite is hiervoor geen verantwoording aan betrokkene(n) verschuldigd. Bij een blokkade vervallen alle opdrachten en reacties behorende bij het betreffende gebruikersnummer. Kluswebsite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de blokkade. Eventuele achterstallige abonnements- of andere kosten die zijn ontstaan tot aan het moment van blokkade blijven verschuldigd. Blokkade van een account geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde kosten.

Uitvoering van de opdracht

De via Kluswebsite verkregen opdracht dient door het bedrijf dat door opdrachtgever is geselecteerd zelf te worden uitgevoerd. Bepalend is hierbij het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de opdrachtnemer. Het doorspelen van de opdracht aan een ander bedrijf, al dan niet ingeschreven bij Kluswebsite, is niet toegestaan. Deze bepaling houdt tevens in dat de opdrachtnemer zelf alle verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van de opdracht. Het doorspelen en/of verhandelen van opdrachten die via Kluswebsite worden aangeboden aan andere entiteiten is niet toegestaan.

Fraude

Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan Kluswebsite uw account voor onbepaalde tijd blokkeren als wij u ervan verdenken dat u zich bezighoudt met een frauduleuze activiteit op onze site, activiteiten die de goede gang van zaken op Kluswebsite hinderen of de regels zoals die door Kluswebsite zijn bepaald frustreren en/of overtreden. Kluswebsite behoudt zich het recht voor om personen en/of bedrijven bij verdenking van frauduleuze activiteiten openbaar te maken op www.Kluswebsite.nl. Dit uitsluitend om de kwaliteit van onze site te kunnen waarborgen en om zowel opdrachtgever als opdrachtnemer te beschermen tegen malafide praktijken.

Spam

Berichten via Kluswebsite die inhoudelijk geen directe betrekking hebben op de opdracht, maar primair bedoeld zijn om reclame te maken voor, dan wel de aandacht te vestigen op het eigen bedrijf, worden gekwalificeerd als spam. Het versturen van spam via Kluswebsite is niet toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan het versturen van spam kunnen door Kluswebsite worden geblokkeerd.

Uw input

Onder ‘Uw input’ wordt verstaan: alle informatie die u aan ons of aan andere gebruikers verschaft bij het gebruik van Kluswebsite.nl. U alleen bent verantwoordelijk voor ‘Uw input’. Voor ‘Uw input’ of enige door u geplaatste informatie op Kluswebsite.nl gelden de volgende voorwaarden en regels:

De informatie

  • dient strikt conform de waarheid te zijn en niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend;
  • mag niet frauduleus zijn;
  • mag niet leiden tot frauduleuze overeenkomsten zijn of de verkoop inhouden van frauduleuze diensten;
  • mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;
  • mag geen geldende wet(ten) of andere regelgeving overtreden;
  • mag niet eerrovend, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig lasterlijk zijn;
  • mag niet obsceen zijn of kinderpornografie bevatten;
  • mag niets bevatten dat een systeem, data of persoonlijke gegevens kan beschadigen, deze nadelig kan beïnvloeden, clandestien onderscheppen of ontzetten;
  • mag geen aansprakelijkheid voor Kluswebsite teweegbrengen of verlies veroorzaken;
  • mag niet verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die verboden zijn bij overeenkomst.

Verder mag u geen enkel object of dienst opnemen op onze site (of direct dan wel indirect enige transactie voltooien via Kluswebsite) dat, op welke wijze dan ook, zou leiden tot het schenden door ons van enige toepasselijke wet of andere regelgeving.

Klusscore

Bedrijven die een klus aannemen via Kluswebsite verklaren zich daarmee onvoorwaardelijk akkoord met het Klusscore systeem. Wanneer de opdracht u gegund wordt, krijgt uw opdrachtgever de mogelijkheid u en/of uw bedrijf na het uitvoeren van het werk waarop de overeenkomst betrekking heeft te beoordelen. Deze beoordeling richt zich op de kwaliteit van het door u in het kader van de overeenkomst geleverde werk, klantvriendelijkheid en het nakomen door u dan wel uw bedrijf van de in het kader van de overeenkomst gemaakte afspraken. De door uw bedrijf gehaalde gemiddelde Klusscore wordt weergegeven op Kluswebsite. Tevens krijgt uw opdrachtgever de mogelijkheid tot het plaatsen van op- en/of aanmerkingen op uw bedrijf en het door uw bedrijf geleverde werk. Bedoelde op- en/of aanmerkingen zijn blijvend zichtbaar, onder vermelding van de datum van plaatsing. Kluswebsite vervult ook in dit kader uitsluitend de rol van een volledig onafhankelijk platform en is geenszins aansprakelijk voor de inhoud van de door haar gebruikers gegeven beoordelingen. Kluswebsite onthoudt zich van elke vorm van beïnvloeden, manipuleren, wijzigen of verwijderen van de door de gebruikers geleverde beoordelingen maar behoudt zich wel het recht voor om onnauwkeurig, irrelevant, grievend, beledigend of om andere redenen ongewenst commentaar te verwijderen, één en ander volledig en uitsluitend ter beoordeling van Kluswebsite. Kluswebsite behoudt  zich het recht voor om uw account naar aanleiding van meerdere negatieve beoordelingen en/of klachten te blokkeren, al dan niet tijdelijk. Zie ook ‘Blokkade Account’. Kluswebsite aanvaardt van haar gebruikers geen enkele aansprakelijkheid naar aanleiding van de opgegeven Klusscore en de inhoud van de door gebruikers geleverde commentaren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Kluswebsite is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct dan wel indirect in meer of in mindere mate verband houdt met het gebruik van onze dienstverlening, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Bescherming

U verbindt zich ertoe Kluswebsite en alle daarbij betrokken natuurlijke en rechtspersonen schadeloos te stellen en te beschermen tegen gelijk welke aanspraak of vordering, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en andere te maken gerechtelijke kosten, voor zover deze door Kluswebsite dienen te worden gemaakt ten gevolge van het gebruik door u of door aan u gelieerde partijen van onze dienstverlening.

 

Onze klantenservice helpt je graag persoonlijk!

Naast het screenen van vakmensen en klantbeoordelingen helpt onze klantenservice dagelijks vele opdrachtgevers bij het tot stand komen van de allerbeste match!

Maandag - vrijdag
Telefonisch: 09.00 - 17.00 uur 
Via de chat: 09.00 - 21.00 uur