Algemene gebruiksvoorwaarden Kluswebsite voor opdrachtgevers


Inleiding
Dit document bevat de algemene gebruiksvoorwaarden van Bouwmaat Nederland B.V., gevestigd aan de Njverheidsweg 17 te Bunschoten-Spakenburg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 31038476 (“ “Kluswebsite”) voor het gebruik van de website http://www.kluswebsite.nl. 


Bij gebruik van de website http://www.kluswebsite.nl van Kluswebsite, gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden Kluswebsite voor opdrachtgevers (de “Gebruiksvoorwaarden”). 


In het geval van vragen over het Platform of de Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen via de klantenservice via e-mail op info@kluswebsite.nl


1. Toepasselijkheid
1.1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle informatie, gegevens, teksten en afbeeldingen die worden aangeleverd, gelezen, geupload, gemarkeerd, doorgestuurd of anderszins verspreid middels of op het Platform (de “Content”).
1.2. Kluswebsite behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden aan te passen. Om die reden doet U er verstandig aan de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten bij het gebruik van het Platform.
 

2. Gebruiksrecht
2.1. Het Platform kent twee typen gebruikers, te weten (i) U als opdrachtgever van werkzaamheden aan huis en/of tuin (de “Werkzaamheden”) en (ii) opdrachtnemers die werkzaamheden aan huis en/of tuin wensen te verrichten voor opdrachtnemers zoals U (“Opdrachtnemers”).
2.2. Om het Platform te mogen gebruiken dient U een natuurlijke persoon te zijn, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en dient U tenminste 18 jaar oud te zijn. Door het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden verklaart U dat U aan de hiervoor genoemde kwalificaties voldoet.
2.3. Kluswebsite behoudt zich het recht voor om (i) het Platform aan te passen of te upgraden, (ii) gegevens te wijzigen of verwijderen, (iii) U het gebruik van het Platform te ontzeggen, (iv) het gebruik van het Platform te beperken of (v) de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen, bijvoorbeeld omdat U niet aan de in artikel 2.2 aan een opdrachtgever gestelde kwalificaties blijkt te voldoen of U zich niet houdt aan de in artikel 3 opgenomen gebruiksregels. Mocht Kluswebsite hiertoe besluiten, dan stelt zij U hiervan op de hoogte.
2.4. De intellectuele eigendomsrechten die berusten op het Platform evenals op individuele onderdelen daarvan, berusten volledig bij Kluswebsite en haar licentiegevers. Het is U niet toegestaan (delen van) het Platform aan derden ter beschikking te stellen, te verhuren of verkopen, te decompileren, of te onderwerpen aan reverse engineering, aan te passen dan wel anderszins te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kluswebsite. Verder is het U verboden de technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Platform te beschermen te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
 

3. Gebruiksregels
3.1. Het gebruik van het Platform is voor eigen risico. Het Platform is bedoeld voor persoonlijk gebruik.
3.2. De door U aangeleverde Content mag in geen geval illegale of aanstootgevende (waaronder begrepen maar niet uitsluitend discriminerende, racistische, seksistische of pornografische) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.
3.3. De door U aangeleverde Content mag geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van Kluswebsite en derden.
3.4. Het is niet toegestaan om het Platform te gebruiken voor het werven van Opdrachtnemers of andere derden anders dan voor privédoeleinden, dan wel het adverteren van werkzaamheden anders dan voor privé doeleinden.
 

4. Rol van Kluswebsite
4.1. Door middel van het beschikbaar stellen van het Platform faciliteert Kluswebsite U in het zoeken naar Opdrachtnemers.
4.2. Kluswebsite is op geen enkele manier partij bij de overeenkomst(en), in welke vorm dan ook, die tussen U en de Opdrachtnemer(s) tot stand komt respectievelijk komen ten aanzien van de Werkzaamheden of anderszins.
4.3. Kluswebsite streeft ernaar het Platform beschikbaar en up-to-date te houden. Kluswebsite staat er echter niet voor in dat het Platform altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en/of dat de op het Platform verschafte informatie en  Content volledig, juist en/of up-to-date is.
 

5. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
5.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
5.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houdende met deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van het Platform zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.